תקנון

מועד עדכון: 20.4.22

ברוכים הבאים אתר "לראות מעל ומעבר". האתר הינו אתר על רשת האינטרנט ו/או ביישומון המנהל הרשמה מקוונות לרישום להשתלמויות, קורסים, תשלומים מקוונים, שליחת מידע ומוצרים נוספים שמוצעים לקהל הלקוחות ולציבור הגולשים ברשת האינטרנט ובין היתר שיגור פרסומות ו/או הצעות לקורסים ועוד לנרשמי ו/או לגולשים באתר.

במדיניות פרטיות זו, נסביר כיצד אנחנו משתמשים במידע שאנחנו מקבלים או אוספים, אודות הגולשים והמשתמשים באפליקציה (יישומון) ובאתר האינטרנט שלנו.

 

הנך מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה ו/או הוראות ותנאי תקנונים אחרים המפורסמים ו/או שיתפרסמו באתר מעת לעת מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין "לראות מעל ומעבר" (להלן "המפעילה") בעניין הנושאים המפורטים בו, והנך מסכים לקבל ולנהוג לפי התקנון על כל תנאיו, זאת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל מחלוקת בינך לבין המפעילה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתר ובתכנית, באופן מידי.

 

 1. מבוא
  • המפעילה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם המשכת להשתמש באתר לאחר שנערכו שינויים לתקנון, אזי ייראו אותך כמסכים לשינויים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, המפעיל יהא רשאי להפסיק או לשנות את אופי הפעילות באתר כולו או חלקו, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת מבלי שתהיה לך כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  • כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, תקף אף ברבים במשמע ולהיפך. מקום שמדובר באדם, תקף אף כלפי תאגיד.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 2. כללי
  • מדיניות פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל צפייה או גלישה, העלאת  תכנים, או כל שימוש אחר באתרים, על-ידי כל אדם, ובאמצעות כל אמצעי, אפליקציה (יישומון) או מכשיר (להלן – "שימוש" ו-"המשתמשים באתרים").
  • אין חובה חוקית, להסכים למסירת, איסוף, הפקה או כל שימוש אחר במידע.        
  • בכל גלישה או שימוש אחר באתרים, אתה מסכים מרצונך למדיניות פרטיות זו במלואה, ולשמירת, מסירת והפקת המידע, לעיבוד והעברה של המידע, ולכל שימוש אחר במידע כמפורט במדיניות זו.
  • בכל גלישה או שימוש אחר באתרים, אתה מצהיר ומתחייב כי גילך הינו 18 שנים לפחות, או שאתה משתמש באתרים באישורו של אחד מהוריך (או אפוטרופוס שאחראי עליך), ובהסכמתו למדיניות פרטיות זו במלואה.
  • בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע או לאבטחת המידע, ניתן לפנות אלינו במייל, בכתובת see4beyond@gmail.com.
  • מדיניות פרטיות תעודכן מעת לעת ובכל עדכון נציין את מועד העדכון האחרון.
 3. מניעת שימוש באתר
  • המשתמש מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, כזה שיש בו משום לשון הרע או פוגע בפרטיותו של אדם, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (ובכלל זה סוס טרויאני, תולעים וכיוצ"ב), כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו וכן מנוע המשתמש מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהיא.
  • המפעילה תהא רשאית על פי שיקול דעתה למנוע ממשתמש מלהשתמש באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון; (ג) המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר  פרטים שגויים במתכוון ו/או בזדון; (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

 

 1.  מסירת פרטים
  • במסגרת השימוש באתר תידרש למסור מידע אישי כגון שם, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל, ופרטים אישיים נוספים בהתאם לשיקולי המפעילה (להלן: "מידע אישי"). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ו/או להמשיך את השימוש בו ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן והמפעילה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים, לפי שיקול דעתה, הנחוץ לטעמה ובעת שימוש אחר באתר תתבקש למסור מידע אישי נוסף.
  • המשתמש מתחייב למלא בעמוד הנחיתה פרטים מלאים, נכונים ומדויקים. למען הסר ספק מובהר כי מילוי פרטי המשתמש בעמוד ושליחתו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי המשתמש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, על פי סעיף 31א(ג)(1).
  • אין להשאיר פרטים עבור מי שאינו מתחת לגיל 18 ואין לרשום גולשים ו/או משתמשים שלישיים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.
  • בעת שימוש בשירותי האתר נאסוף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד. מובהר שלמרות שעל פי חוק אין חובה למסור למפעילה את פרטיך והמפעילה לא תוכל לאפשר את שימושך באתר אם לא תקבל פרטים אלו ממך.
  • פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באתר, יישמרו במאגר המידע של המפעילה.

 

 1. פרטי מידע שנבקש ממך להזין
  • נבקשך שתזין פרטים, במסגרת הליך הרשמה, או כדי שתוכל להשתמש בשירותי ההרשמה, תשלום מקוון, עיון ברשימת הקורסים ו/או כל מידע שמופץ על ידי המפעיל, פורומים, פעילויות רשת שונות, וכדומה (להלן – "השירותים").את הפרטים שתזין אנחנו נשמור במאגרי המידע שלנו, ונשתמש בהם למטרות אלו:  
  • שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, דרכי התקשרות, כתובת, כתובת מייל
   במידע זה נשתמש כדי ליצור אתך קשר, כדי לאפשר לך להשתמש באתרים ובשירותים השונים ולשפר את חווית השימוש שלך באתר ובשירותים אלו, כדי לשלוח אליך עדכונים ודיוור ישיר, מידע שיווקי, ניוזלטרים, והצעות פרסומיות שייתכן שיעניינו אותך, לצרכי ניתוח, פילוח ושיפור השירות, וכדי לאפשר לך לפרסם מידע באתרים (במסגרת שירותים שמציעים אפשרות זאת).
 2. פרטי אמצעי תשלום מקוון.
  בעת תשלום מקוון באמצעות האתר נבקשך שתזין פרטי כרטיס אשראי, או אמצעי תשלום אחרים. תזין את פרטיך לצורך זיהוי וחיוב , המפעילה תשתמש במידע זה, אך ורק לצורך הרכישות שתבצע באתר, ולא לכל מטרה או עניין אחר.

 

 1. .אבטחת הפרטים האישיים שלכם
  • אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.
  • אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים (המוגנים בסיסמא ובחומת אש.
  • כל ההעברות הכספיות הממוחשבות שבוצעו דרך האתר שלנו יהיו מוגנות באמצעות טכנולוגיית הצפנה.
  • אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו לא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.
  • אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).
 2. מאגר המידע של המפעילה

  • מאגר המידע של המפעילה יירשם במאגרי המידע בהתאם לדין ודרישות החוק, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והמפעיל פועל בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלבנטי אחר.
  • במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע האמור וכי המפעילה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתקנון האתר ולמסמך זה.
  • בהתאם לחוק, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשה לו בכתב או על ידי אפוטרופסות, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
  • במקרה של התנתקות מן השירות ובקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש למפעילה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר במאגרי המפעילה על-פי דין.
  • המפעילה רשאית להיעזר בחברות שונות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
  • הפסקת הפעילות באתר, שינויים או ביטול מטעם החבר.
  • המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר לרבות על ידי חסימת מספר IP של משתמש, כמפורט בהוראות תקנון זה וכן לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
   • אם אירעה תקלה טכנית או תקלה כלשהי,
   • אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת המפעילה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זv,
   • בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר'
   • המפעילה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות, שיבושים כלשהם וכיוצא באלה. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

 1. תקופת שמירת המידע וזכיותיך במידע
  • אנחנו נשמור את המידע אודותיך, במהלך התקופה שבה תשתמש באתרים או בשירותים שלנו, ולאחר מכן לצורך אספקת השירותים, ומשלוח הצעות ועדכונים, או דיוור אחר, בהתאם לתנאיה של מדיניות זו.
   אנחנו נשמור את המידע אודותיך גם במשך התקופה הנדרשת להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, וכן לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, אכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.
  • הזכות לעיין במידע – אתה זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך, ששמור במאגרי המידע שלנו, ושמזוהה ומשויך אליך. אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה ומשויך אליך.
  • הזכות לתיקון מידע –אם מצאת שהמידע שנשמר אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ניתן לפנות אלינו, בבקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע.
   למימוש זכויות אלו, ניתן לפנות אלינו, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילתו של מסמך זה. אנחנו נבחן את פנייתך, ונשיבך בהתאם למועדים הקבועים בחוק. אם נסרב לבקשתך, תוכל לערער לבית משפט השלום, בהתאם להוראות הדין.        
  • הזכות לבטל הסכמה- אתה זכאי, בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור, בפניה מתאימה אלינו. לפירוט נוסף, ראה את הפרק העוסק בדיוור ישיר והודעות פרסומיות.
  • זכויות נוספות בקשר למידע – ייתכן שאתה זכאי לזכויות נוספות, בקשר למידע אודותיך: זכויות למחיקת מידע, להגבלת והפסקת עיבוד מידע, להעברת מידע לגופים אחרים. לפניות בנושאים אלו, או בנושאים אחרים הקשורים למדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי הקשר המופיעים בראשיתו של מסמך זה. אנו נבדוק את פנייתך, ונשיבך בהתאם.
  • גם אם נמחק, נתקן מידע, או נקבל את בקשתך בכל דרך אחרת, אנחנו בכל מקרה נוסיף ונשמור מידע שדרוש לנו לשם ניהול האתרים ועסקינו, לרבות תיעוד פעולות, וכן מידע אשר דרוש לנו להגנה ולשמירה על זכויותינו המשפטיות, או לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות, מניעת הונאה או תרמית, ואכיפה של מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתרים.

 

 

 1. היעדר אחריות מצד המפעילה.
  • נפלה טעות קולמוס בכל פרט אחר באתר, לא יחייב הדבר את המפעילה.
  • תמונות, הדמיות וכיו"ב המופיעים באתר, ככול ומופיעים, נועדו להמחשה בלבד. 
  • התוכנית הינה תוכנית בריאותית אלטרנטיבית ואינה מהווה תחליף לייעוץ רפואי. היא אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר, ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של "לראות מעל ומעבר" לסעדים נוספים בגין אילו מהעילות המפורטות לעיל בין מכוח התקנון ו/או על פי כל דין.
  • האתר ניתן לשימוש כמות שהוא. המפעילה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא זמין ויהיה נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהא זמין. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה בגין האמור בסעיף זה.
  • המפעילה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, המפעילה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבינלאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. המפעילה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  • המפעילה לא תהא אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת כי קישורים (links) כלשהם יובילו את מבצע הפעולה כאלו ואחרים לאתרי אינטרנט פעילים. המפעילה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה, ואין באפשרותה של המפעילה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.
  • המפעילה עושה כל שבידיה לשלב מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר, וזאת תוך שילוב אמצעים מקובלים וסבירים בהם נעשה שימוש באתרים דומים לאתר החברה. חדירה למערכות המחשב של האתר או של המפעילה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת מובהר כי המפעילה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. המשתמש מתחייב כי לא ייבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי המפעילה ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל ו/או לנקוט כל פעולה נוספת שהיא כדי לשבש את תפקודו השוטף.

 

 1. הרשאה לדיוור ישיר, פרסומים ופרסומות
  • המפעילה ו/או מי מטעמה (לרבות חברות קשורות וחברות שהמידע הועבר אליהן כדין) רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר"(
  • מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת באמצעות משלוח הודעות סירוב בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות.
  • המפעילה עשויה להעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, כפוף להוראות הדין בלבד, ובין השאר ועשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים. כן עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות, וכפוף שאלו יוכלו לשלוח אליך פרסומות ודברי דיוור בהתאם להוראות דין, וכפוף לאפשרותך לסרב לקבל דברי פרסומות ו/או דברי דיוור, כאמור.
  • המפעילה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות, לרבות SMS ובדואר אלקטרוני, דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 ("חוק הספאם.  ("
  • המפעילה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עמך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הנך רשאי להודיע למפעילה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות, ולהודיע לה שהוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור ו/דברי דיוור.
  • את הדיוור נשלח אליך באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות קופצות או מתפרצות,push notifications , הודעות SMS, ובכל דרך תקשורת אחרת.
  • אם אתה לא רוצה לקבל דיוור פרסומי, אתה יכול לפנות אלינו ולבקש להסיר את שמך מרשימת התפוצה, באמצעות לחיצה על קישור שיופיע בכל הודעת פרסומת אלקטרונית שתישלח אליך.
  • בכל פנייה בנושא זה הנך מתבקש לפנות אלינו במייל בכתובת see4beyond@gmail.com אנו נסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשתך, לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ולחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
  • אם תשתמש באפליקציה שלנו (יישומון), נשלח אליך התראות, עדכונים והודעות מתפרצות(Push notification) , לרבות צלילים, גם כשהאפליקציה אינה בשימוש, באמצעות שרתי המכשיר שעליו מותקנת האפליקציה.
  • אתה יכול ורשאי, לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל הודעות מתפרצות, בכל עת, על-ידי שינוי הגדרות במכשיר שברשותך.

 

 1. הרשאה לשימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

 

 • המפעילה עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה. לדוגמא, הפעולות שביצעת, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר, ופרטים לגבי המחשב בו אתה עושה שימוש ועוד. המפעילה תשמור את המידע במאגריה.
  אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך –
  • שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישי
  • תוכן האתר לתחומי ההתעניינות של שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או SMS אליך (או בכל מדיה אחרת), כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על החברה ו/או על "לראות מעל ומעבר" ובין אם מידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב למפעילה.
  • יצירת קשר אתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת אתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן
  • ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או מי מטעמה
  • תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי המפעילה.
  • ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

 

 1.  מסירת מידע לצדדים שלישיים/פרסומות של צדדים שלישיים

 

 • אני מסכים להעברת המידע אודותיי לצדדים שלישיים לצרכי שירותי דיוור ישיר ומאשר קבלת תוכן שיווקי מצדדים שלישיים
 • המפעילה רשאית לשתף מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולהעביר מידע זה לצדדים שלישיים, בהתאם לאמור על פי דין, לרבות במקרים הבאים:
 • במידה וקיבלנו את הסכמתך – אנו נשתף פרטים אישיים עם צדדים שלישיים. לעניין זה, "הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא. לעניין זה הנך מאשר בזאת לאתר להעביר את פרטייך האישים למפרסמים ולצדדים שלישיים, לשם יצירת קשר שבמייל או בטלפון.
 • אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך.
 • יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק (FACEBOOK) ואחרות בפעולות שתבצע באתר. אנו לא נמסור מידע אישי מיוזמתנו לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלוונטית.
 • לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

 

 • מסירת מידעמטעמים משפטיים:
  • אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסוך את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • אם הדבר יידרש, לדעת המפעילה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין המפעילה.
  • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי המפעילה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה המפעילה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.
  • כל מקרה שהמפעילה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או למפעילה.
  • בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.

 

 1. אבטחה והגנת המידע/סודיות המידע
  • המפעילה נוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט, ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המפעילה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.
  • המפעילה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.
  • אנחנו משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, ומיישמים מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו, אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. אנחנו לא נישא באחריות, בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה, שימוש בלתי מורשה, או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתרים.
  • כל שימוש באתרים השונים, בתכנים שהועלו לאתרים ובתכנים קשורים בהם – עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט: חדירה למחשב או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. השימוש באתרים, בשירותים השונים, ובתכנים שהועלו לאתרים או בתכנים קשורים בהם, הינו באחריותך בלבד. אנחנו ממליצים לך, להתקין תוכנות הגנה ואמצעי אבטחה מספקים, לפני כל שימוש באתרים ובשירותים.

 

 1. Cookie, מערכות ניטור ובקרה, ופרסום על-ידי צדדים שלישיים
  • האתרים והשירותים כוללים ועושים שימוש ב"עוגיות" ("Cookies"),"משואות רשת"("web beacons")  פיקסלים, ומערכות נוספות שאוספות מידע ומנטרות את השימוש באתרים.
  • "עוגיות" הן מחרוזות של אותיות ומספרים, שנשמרות בזיכרון המחשב (או המכשיר), ומאפשרות שמירת מידע אודותיך. חלק מה-Cookies יפוגו, כשתסיים לגלוש ותסגור את תוכנת הדפדפן שלך, ואחרות ישמרו בזיכרון המחשב (או המכשיר) שלך.
  • ה-Cookiesמכילות מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת IP, מיקום המכשיר, ועוד.
  • ה-Cookiesמשמשות למטרות שונות: איסוף נתונים סטטיסטיים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותייך האישיות, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימושים שלך באתרים, שיפור השירות וחווית המשתמש, פרסום ושיווק מותאמים להעדפותיך, אבטחת מידע, וכן למטרות נוספות.
  • חלק מה-Cookiesהכרחיות לצורך תפעול תקין של האתר, חלקן משמשות לצורכי בקרה הערכה וניתוח, וחלקן משמשות להתאמה אישית של תכנים שיווקיים ופרסומיים שיוצגו לך.
  • חלק מה-Cookiesוהמערכות הנוספות שפועלות באתרים, מופעלות על-ידי צדדים שלישיים, או כחלק מהשירות שאותם צדדים שלישיים מספקים במסגרת האתרים. כל שימוש שצדדים שלישיים אלו, עושים ב-Cookies, במשואות רשת, או בכל טכנולוגיה דומה אחרת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהם.
    
 2. ניהול האתר על ידי צד שלישי
  • המפעילה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.
  • לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון COOKIES ומשבצות "משואות רשת" (WEB BEACONS) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-COOKIES  ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 

 1. תיקונים
  אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.

 

 1. תנאים נוספים
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של המפעילה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בתרשימים, בתמונות, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של המפעילה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת המפעילה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיוצא באלה או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו המפעילה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת המפעילה בכתב ומראש.
  • ככל שיש באתר סימני מסחר, תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס אתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

 

 

 1. שונות
  • רישומי המחשב של המפעילה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • על התקנון יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי.
  • סמכות השיפוט הינה לבתי המשפט של מחוז השרון יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין המפעילה לבינך בקשר לתקנון זה, פרשנותו ואכיפתו. 
  • המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, מדיניות זו, וקרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי המפעילה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
  • בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אנא פנה לאתר בכתובת הדואר האלקטרוני see4beyond@gmail.com.
 2. שינויים במדיניות הפרטיות
  אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. הנוסח המחייב של מדיניות פרטיות זו, הינו הנוסח העדכני שמוצג באתרים, ואתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה, לרבות כל תיקון ועדכון שייערך בה.אם נערוך שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם הודעה מתאימה בעמודי הבית של האתרים. אנא חזור ועיין בדף זה, מעת לעת, בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית והמחייבת, של מדיניות פרטיות זו.

 

 

כללי

"לראות מעל ומעבר" הנו אתר אינטרנט מקוון הנמצא באחריותה הבלעדית של ורד ענבר (להלן: "המפעילה").

אודות המכירות

1.ניתן לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.
2.    עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את פרטי המוצר או השירות המוצע למכירה, את מחיר המכירה, האחריות על המוצר אם קיימת ועוד. (להלן "דף המכירה"). 
3.       כדי לבצע יש לבחור מוצר, להזמינו ולהזין את פרטי המזמין ואמצעי תשלום
4.       מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ההזמנה תירשם. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
5.חשוב להבהיר, עם פתיחת כרטיס לקוח ואישור הלקוח ייכלל במאגר מידע של המפעילה וימנה בתפוצת הדיוור הישיר.
6.       יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את המפעילה. הרישום שנרשם במחשבי המפעילה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. 
7.       חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, מיד לפני שילוחו.
8.דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 
9.       במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה לראות מעל ומעבר זכאית לבטל את ההזמנה ולחייבו בדמי ביטול כחוק.
 
10.בצמוד לכל מוצר באתר מופיעים המפרט הטכני ותיאור המוצר ו/או השירות, כפי שנמסרו על ידי הספקים. הספקים נוטלים על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי כל דין ובפרט על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן, לגבי המוצרים והשירותים המוצעים באתר, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ושירות.
11. זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך. המפעילה תגבה ממך דמי ביטול של 5% או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. הנך רשאי לבטל את המוצר תוך 14 ימים. לאחר מכן לא ניתן לבטל את העסקה.

שיטת המכירה

12.מכירת המוצרים תהיה במחיר קבוע מראש.
13.הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

מועדי המכירה

14.ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה.

שירות לקוחות

15.בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנויות כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לשירות הלקוחות שלנו.  

16.נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם, בשעות הפעילות המפורסמות, בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

כשרות להשתמש באתר

 1. המפעילה רשאית למנוע ממשתמש מלהשתתף במכירות באתר באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים: 
  א. המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  ב. המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון או מתנאי השימוש.
  ג. המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
  ד. המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי מצד ג' כלשהו ו/או בפעילות התקינה של האתר.
  ה. בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

18.כדי לרכוש מוצר/שירות יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
19. מעבר לשימוש הנ"ל המפעילה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא עפ"י כל דין ו/או האמור בהסכם זה ואו אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
20.  המפעילה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים באתר החברה אלא בשרת המאושר לכך ע"י חברות האשראי. כל שאר המידע נשמר ומוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

 1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
  22. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
  א. ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה (כולל) ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
  ב. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  ג. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  23. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני see4beyond@gmail.com

קניין רוחני

 1. 24. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של המפעילה.
  אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן המפעילה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 2. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

סמכות שיפוט

 1. השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בכפר סבא בלבד, ישראל.